Śledź nas na: Facebook Google+

Regulamin Serwisu

REGULAMIN portalu społecznościowego www.skokwbok.com
Spis treści:


1. Wstęp


2. Definicje


3. Podstawowe informacje oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu


4. Polityka prywatności


5. Usługi oraz warunki uczestnictwa w serwisie


6. Blokada ,usunięcie oraz dezaktywacja konta


7. Reklamy


8. Płatności


9. Reklamacje


10. Postanowienia końcowe
§ 1


Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu społecznościowego www.skokwbok.com Postanowienia Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego serwis. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego www.skokwbok.com do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.§ 2


Definicje


Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis


Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną


Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości


Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu www.skokwbok.com wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część


Serwis - portal społecznościowy www.skokwbok.com znajdujący się w pod adresem internetowym www.skokwbok.com


Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Serwisem www.skokwbok.com z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu


Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto


Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na portalu skokwbok.com§ 3


Podstawowe informacje oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu


1. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Firma NBF.Media NIP:6181520283 REGON 310270828 z siedzibą w Kaliszu ul. Ciesielska 9


2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami.
Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.


3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.


4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.


5. W ramach serwisu stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki.§ 4


Polityka prywatności


1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.


2. Dane Użytkownika będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej.


3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.


4. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.


5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.


6. Portal Skokwbok, pragnąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa każdego użytkownika, wprowadziła możliwość bezpiecznego logowania się przy użyciu połączenia zaszyfrowanego SSL, co oznacza najlepszą z możliwych ochronę profilu.§ 5


Usługi oraz warunki uczestnictwa w serwisie


1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość prezentowania na stronach szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu stron Użytkowników itp.


2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, powyżej 18 roku życia, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.


3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.


4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.


5. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.


6. Portal nie ma obowiązku aby monitorować wszystkie interakcje pomiędzy użytkownikami Serwisu, nie ponosi również odpowiedzialności za przesyłane miedzy członkami wiadomości które mogą być obsceniczne , sprośne ,lub nadmiernie agresywne. W takim przypadku użytkownik musi zgłosić tego typu zachowania do Administratora Portalu.


7. Logowanie w Serwisie oraz założenie konta Użytkownika nie podlegają opłacie, natomiast dostęp do kont innych Użytkowników wymaga zakupu jednego z pakietów.


8. Dokonanie płatności w Serwisie oznacza przyjęcie warunków płatności.


9. Serwis udostępni narzędzia do komunikowania się Użytkowników za pośrednictwem wiadomości oraz Live chat. Korzystanie z portalu jest całkowicie darmowe. Jeśli Użytkownik chce mieć dostęp do wszystkich dostępnych narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami portalu, musi zakupić pakiet Vip.


10. Użytkownik będzie otrzymywał informacje o innych Użytkownikach odwiedzających jego profil oraz będzie miał dostęp do zdjęć innych Użytkowników w profilu prywatnym.


11. Pakiet Vip umożliwia dostęp wszystkich narzędzi komunikacji oferowanych przez Serwis. Użytkownik pakietu Vip otrzymuje również wszystkie wirtualne prezenty, które może wysyłać do innych Użytkowników. Użytkownicy Vip mają wyższy ranking w wyszukiwarce a ich profile pojawiają się jako pierwsze. Profil Vip wyświetlany jest przy Nicku Użytkownika, aby zwiększyć jego widoczność. Pakiet ten można wykupić tylko na okres czterech miesięcy.


12. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.


13. Jeżeli Użytkownik postanowi usunąć swój Profil z Serwisu, a jednocześnie nie będzie miał w pełni wykorzystanego czasowo wykupionego pakietu Vip, Serwis nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pakiet, ponieważ zamknięcie nie nastąpiło z winy Serwisu.§ 6


Blokada ,usunięcie oraz dezaktywacja konta


1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu. Ponadto:


Konto może zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;


Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;


Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy;


Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;


Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;


Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;


Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;


Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.


Każdy użytkownik zarejestrowany na Portalu może w każdej chwili zdezaktywaować swoje konto. Konto zdezaktywowane, nie jest widoczne dla innych użytkowników Portalu,jak równierz nie można go znaleźć w wyszukiwarkach strony Skokwbok. Jeżeli użytkownik zdezaktywuje swoje konto ma możliwość powrócenia go ponownie logując się na stronie podając swoje hasło oraz login,jednak nie później niż do 6 m-c od momentu dezaktywacji konta, ponieważ po tym okresie wszystkie dane dotyczące konta użytkownika zostają bezpowrotnie usunięte przez Portal. Usunięcie konta całkowite następuje po okresie 6 m-c od momentu dezaktywacji. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie usunąć swoje konto.§ 7


Reklamy


Odpowiedzialność za treść reklam (jeśli dotyczy) pojawiających się na Stronie (włączając w to hiperłącza stron partnerów afiliacyjnych) spoczywa wyłącznie na reklamodawcach. Zamieszczanie tego typu reklam nie jest równoznaczne z rekomendacją lub popieraniem przez Firmę produktów lub usług oferowanych przez reklamodawcę. Każdy reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za każde oświadczenie, sporządzone w związku z reklamą. Portal zastrzega sobie równierz możliwość wykorzystywania danych zawartych na stronie dodanych przez użytkowników w związku z wykorzystaniem ich w reklamie Portalu.§ 8


Płatności


1. Płatności odbywające się za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez bank do realizacji transakcji w środowisku internetowym.


2. Płatności odbywają się przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL (Secure Socker Layer).§ 9


Reklamacje


1. Portal nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że materiał lub informacja, dostarczona za pośrednictwem Serwisu lub Strony (włączając w to profil każdego użytkownika, radę, opinię, stwierdzenie lub każdą inną informację wyświetloną, dodaną lub dystrybuowaną przez Firmę lub przez każdego użytkownika, osobę lub osobę prawną) jest wiarygodna, dokładna lub kompletna. Nie gwarantuje także nieprzerwanego dostępu do Serwisu, zawsze na czas ani jego bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty wynikłe z działań lub przekonań powziętych na podstawie informacji dostarczonych za pośrednictwem Strony lub Serwisu. Użytkownik jest świadomy, że polegać na tego typu materiałach może na własne ryzyko.


2. Serwis jest udostępniany w aktualnej postaci. Nie gwarantujemy nieprzerwanego i wolnego od błędów działania Serwisu lub Strony. Mogą wystąpić opóźnienia, zaniedbania lub przerwy w dostępności Serwisu lub Strony. W przypadkach dozwolonych prawem, użytkownik akceptuje, że Serwis (i dostępność Strony) jest dostarczana bez żadnych gwarancji, żadnego rodzaju, czy wyrażonych wprost czy domniemanych, włączając w to, ale nie wyłącznie domniemaną odpowiedzialność z tytułu rynkowości i zdatności dla poszczególnego celu.


3. Nie bierzemy odpowiedzialności za straty lub zniszczenia, wywołane jakkolwiek (włączając w to zaniedbanie w zakresie dopuszczonym obowiązującym prawem), które użytkownik mógł ponieść pośrednio lub bezpośrednio w konsekwencji korzystania z Serwisu lub Stron Powiązanych; nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z polegania na informacjach, zawartych lub zdobytych za pośrednictwem Serwisu lub Strony.


4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów.

Reklamacje należy składać wypełniając formularz kontaktowy.


5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie  14 dni  od dnia otrzymania  reklamacji.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  4 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.


8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.§ 10

Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.


2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.


3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.


4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.


5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.


6. Serwis jest nazwą chronioną jako znak towarowy w UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski) pod nr Z.411532. Wszystkie loga, grafiki oraz teksty w Serwisie są wyłączną własnością Serwisu, zabrania się kopiowania lub wykorzystywania w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody przez właściciela Serwisu.